top of page
EduTech for Kids.png

Survivor camp

ค่ายพัฒนาทักษะทางร่างกายและสมองเพื่อพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

Be a Problem Solving Genius.jpg
Screen Shot 2020-02-14 at 09.44.08.png

ยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังต้องเผชิญกับโรคร้ายและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอีกมากมาย Survivor Camp จึงเกิดขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมและติดอาวุธทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้เด็กๆ ให้สามารถเผชิญและรับมือกับปัญหาในโลกปัจจุปันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

*พัฒนาร่างกายด้วยการเต้น เพื่อแสดงศักยภาพของเด็กๆ ให้ร่างกายแข็งแรงและพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสร้างความเชื่อมั่นในตัว

*พัฒนาสมองและระบบความคิดด้วยกระบวนการ Computational Thinking & Coding for Kids ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ฝึกวางแผน เพื่อแก้ปัญหาอย่างฉลาดและสร้างสรรค์

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

น้องๆ อายุ  6-12 ปี 

น้องๆ จะได้อะไรจากคอร์สนี้

  • พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการเรียนเต้น

  • กล้าแสดงออก สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง

  • พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

  • ฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน

  • กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

  • สร้างทักษะการนำเสนอผลงาน และสื่อสารให้ตรงตามเป้าหมาย

  • ฝึกทำงานเป็นทีมและเข้มแข็ง อดทน

  • ฝึกถามคำถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

  • เรียนรู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และนำมาปรับปรุงงานของตน

 

ค่ายนี้เป็นการเรียนรู้แบบ interactive ผ่านกิจกรรมและเกมสนุกสนาน ให้น้อง ๆ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและสร้างสรรค์ไปพร้อมกับเพื่อน ๆ

ทีมผู้สอนและทีมงานคือใคร

ด้วยทีมงานอดีตพนักงานบริษัท Google Singapore และ Google Certified Trainer ที่มีความเชี่ยวชาญและสั่งสมประสบการณ์มาเกือบ 10 ปี ในการอบรมให้กับคุณครูและบุคคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง ร่วมกับทีมงาน TF Dance Studio by Teacher Fahsai ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอนเต้น ยิมนาสติก และกิจกรรมการจัดค่ายเป็นเวลา 10 ปี 

วันเวลาและสถานที่

วันที่: 20 - 30 เมษายน 2563 (เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ รวม 9 วัน) 

เวลา: 09.00 - 15.00 น. (สำหรับผู้ปกครองที่ต้องทำงาน สามารถมาส่งน้องๆ ได้ในเวลา 8.00 น.)

สถานที่: TF DANCE STUDIO 71 Sport Club ชั้น 2 ซอยปรีดี 41 สุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ
ราคา 14,850 บาท (รวมอาหารว่างและอาหารเที่ยง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด่วนรับที่นั่งจำกัด!!

 

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม
Facebook: EduTech for Kids (ส่งข้อความทาง inbox )
Tel: ครูเอ๋ 099-545-6299 ครูปุ๋ย 081-444-6036 ครูนุ้ย 095-398-9449 ครูฟ้า 086-514-9108 

 

EduTech for Kids
Inspire Creativity for Future Generation

bottom of page