เปิดแล้วในคูปองครู

โดยทีมงาน EduTech Thailand ซึ่งเป็น Google Education Certified Partner
และทำการอบรมโดยวิทยากรมากประสบการณ์ Google Certified Trainer
  • เนื้อหาระดับสากลประยุกต์มาจากหลักสูตรของ Google ให้เข้ากับการศึกษาไทย

  • เรียนกับคน Google และ Google Certified Trainer ที่มีประสบการณ์สอนมาแล้วทั่วประเทศ

  • เรียนสนุก ลงมือทำจริง เน้นกิจกรรม ได้ความรู้

  • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจำวันได้จริง

  • ได้รับวุฒิบัตรในนาม Google Certified Trainer จากองค์กรที่ได้รับการรองรับให้สามารถออกได้

รับจำนวนจำกัด!!! มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!!

ลงทะเบียนจองที่ก่อนใครได้แล้ววันนี้

ติดต่อสอบถาม

อิทธิกร ฐิตินวคุณ โทร: 099-545-6299  

ithikorn@edutechthailand.com, info@edutechthailand.com

Line: gg.gg/line-EduTech

Facebook: @EduTechTH

มีทั้งหมด 12 หลักสูตร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การสร้างรายได้และเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในยุคดิจิทัล ด้วยทักษะและเครื่องมือด้าน Digital Marketing

สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา / สำหรับครูระดับอาชีวศึกษา

รหัส

ระดับครู

จำนวนคน

จำนวนชั่วโมง

624181041

มัธยมศึกษา

120

14

625181010

อาชีวศึกษา

120

20

ทะลายความเหลื่อมล้ำด้วย Google AI, AR & VR และเปิดโลกการเรียนรู้ด้วย Google Earth & Maps พร้อมการนำไปใช้ในห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์

สำหรับครูระดับประถมศึกษา / สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

รหัส

ระดับครู

จำนวนคน

จำนวนชั่วโมง

629181334

ประถมศึกษา

120

14

624181116

มัธยมศึกษา

120

14

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในห้องเรียนด้วย G-Suite for Education

สำหรับครูระดับประถมศึกษา / สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

รหัส

ระดับครู

จำนวนคน

จำนวนชั่วโมง

629181337

ประถมศึกษา

120

14

623181135

มัธยมศึกษา

120

14

การพัฒนาครูด้วย Computational Thinking: เพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบและสร้างสรรค์กับ Google

สำหรับครูระดับประถมศึกษา / สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

รหัส

ระดับครู

จำนวนคน

จำนวนชั่วโมง

629181339

ประถมศึกษา

90

14

623181138

มัธยมศึกษา

90

14

การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Design Thinking 

สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา / สำหรับครูระดับอาชีวศึกษา

รหัส

ระดับครู

จำนวนคน

จำนวนชั่วโมง

624181060

มัธยมศึกษา

60

14

625181014

อาชีวศึกษา

60

20

การใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางดิจิตอล (Digital Intelligent) และความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship)

สำหรับครูระดับประถมศึกษา / สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา

รหัส

ระดับครู

จำนวนคน

จำนวนชั่วโมง

629181336

ประถมศึกษา

120

14

623181132

มัธยมศึกษา

120

14

EduTech (Thailand) Co.,Ltd. 

+66 99 545 6299 

+66 81 444 6036 

+66 95 398 9449

info@edutechthailand.com

  • @EduTech

Line @EduTech

  • Facebook

Facebook EduTech Thailand 

  • Facebook

Facebook EduTech For Kids 

  • YouTube

YouTube EduTech Thailand